Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů

 

1.) Identifikační údaje

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10

IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927 plátci DPH bez nároku na odpočet

Příspěvková organizace Hlavního města Prahy nezapsaná v obchodním rejstříku

 

2.) Důvod a způsob založení

Předmět a hlavní účel činnosti organizace:

 • Poskytuje zdravotnickou záchrannou službu dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zejména přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.
 • Zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby, včetně přepravy tkání a orgánů k transplantaci letadlem.
 • Zajišťování likvidace zdravotních následků vzniklých v důsledku mimořádných událostí a krizových situací na území hl. m. Prahy a podle jejich povahy a rozsahu i mimo toto území v souladu s úkoly organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému a dále vytvoření podmínek k zabezpečení života a zdraví obyvatel na území hl. m. Prahy při stavu ohrožení státu a válečném stavu. Plnění úkolů vyplývajících z krizového plánu kraje, havarijního plánování a dokumentace integrovaného záchranného systému.
 • Zajišťování prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území hl. m. Prahy.
 • Zajišťování zdravotnických asistencí při vybraných kulturních, sportovních a společenských akcích pořádaných hlavním městem Prahou.
 • Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581

 

3.) Organizační struktura

 

 

4.) Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Korunní 98

101 00 Praha 10

Úřední hodiny podatelny

8:00–11:30, 12:30–15:00 (pracovní dny)

Telefonní číslo sekretariátu: +420 222 070 262

Číslo faxu: +420 222 070 360

Adresa internetové stránky, oficiální: https://www.zzshmp.cz

 

Adresa e-podatelny

podatelna: podatelnazzshmp.cz

identifikátor datové schránky: 2ya36ee

 

5.) Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: 27430051/0100

IBAN: CZ20 0100 0000 0000 2743 0051

SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

6.) IČO

00064581

 

7.) DIČ

CZ00064581, plátci DPH bez nároku na odpočet

 

8.) Seznamy hlavních dokumentů, rozpočet

 

9.) Žádosti o informace

Podatelna: +420 222 070 111

E-mail: podatelnazzshmp.cz

 

10.) Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna: +420 222 070 111

E-mail: podatelnazzshmp.cz

Příjem podnětů, pochval a stížností

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Způsob pro podání odvolání

 • každý pracovní den: na podatelně ZZS HMP
 • písemně:
  • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
  • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) s možností využití formuláře na adresu sídla ZZS HMP,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelnazzshmp.cz

 

O odvolání proti rozhodnutí ZZS HMP rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy, pokud ZZS HMP nerozhodne sama v autoremeduře.

Povinný subjekt předkládá odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání, pokud nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře. Výše uvedený odvolací orgán rozhoduje o odvolání do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem (tuto lhůtu nelze prodloužit).

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

 

Formuláře

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách na podatelně ZZS HMP, k dispozici: FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

 

 • Požadavek na přímé poskytnutí zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách na podatelně ZZS HMP, k dispozici: FORMULÁŘ POŽADAVKU

 

 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí (i částečném) informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách na podatelně ZZS HMP, k dispozici: FORMULÁŘ ODVOLÁNÍ

 

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (doc, 33 kB), o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách na podatelně ZZS HMP, k dispozici: FORMULÁŘ STÍŽNOSTI

 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://www.zzshmp.cz/po-odjezdu-sanitky/

https://www.zzshmp.cz/prvni-pomoc/

 

11.) Předpisy

 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. (Právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění, aplikovány jsou vždy ve znění pozdějších předpisů).

 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • Vyhláška č. č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • Vyhláška č. 185/2019 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • Zákon č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 280/2009, daňový řád
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
 • Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

 

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).

 

12.) Úhrady za poskytování informací

https://www.zzshmp.cz/cenik-sluzeb/

 

13.) Licenční smlouvy

 

Licenční smlouva

 

14.) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti ZZS HMP v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Zprávy o činnosti