Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) má ZZS HMP zřízen interní systém pro oznámení podezření na protiprávní jednání. Níže uvádíme nejdůležitější informace k možnosti podat oznámení.

Kdo může být oznamovatelem?

Své podezření může ZZS HMP oznámit každá fyzická osoba, která informace o protiprávním jednání získala při výkonu práce pro ZZS HMP, případně při výkonu činností s prací pro ZZS HMP souvisejících. Takovou osobou může být např. zaměstnanec ZZS HMP, včetně bývalých zaměstnanců, dodavatel, který je se ZZS HMP ve smluvním vztahu, stážista nebo osoba ucházející se o zaměstnání v ZZS HMP.

Jaké oblasti mohou být předmětem oznámení?

Předmětem oznámení může být podezření na porušení právních předpisů Evropské Unie. S ohledem na předmět činnosti ZZS HMP pak půjde zejména o podezření na protiprávní jednání v oblasti:

 •   zadávání veřejných zakázek;
 •   bezpečnosti a souladu výrobků s příslušnými předpisy;
 •   ochrany životního prostředí;
 •   ochrany veřejného zdraví;
 •   ochrany spotřebitele;
 •   korupčního jednání;
 •   ochrany soukromí, osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních systémů;
 •  podezření na porušení ohrožující finanční zájmy EU a porušení týkající se vnitřního trhu.

Co oznamovatel na základě zákona ZZS HMP oznámit nemůže?

Ochrana oznamovatelů se nevztahuje na následující informace:

 • informace, které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky nebo informace o činnosti zpravodajských služeb;
 • informace, které mohou ohrozit probíhající trestní řízení, informace podléhající ochraně podle zákona o krizovém řízení nebo ochraně utajovaných skutečností;
 • informace, jejichž oznámením by došlo k porušení mlčenlivosti při výkonu funkce, včetně povinné mlčenlivosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (lékařského tajemství).

Jakým způsobem bude zajištěno řádné prošetření Vašeho oznámení?

V souladu se zákonem byla ZZS HMP jmenována pověřená osoba, která přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v ZZS HMP (dále jen „pověřená osoba“). Po přijetí oznámení pověřená osoba vyhodnotí závažnost korupčního jednání, určí způsob vyřízení oznámení a v případě důvodnosti zahájí prošetřování. Výkonem funkce pověřené osoby byl pověřen Interní auditor.

Pověřená osoba ve lhůtě sedmi dnů od přijetí oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení. Oznamovatel může být vyzván k doplnění svého oznámení, případě k poskytnutí dodatečných informací. Nejpozději ve lhůtě tří měsíců od podání oznámení bude oznamovateli zaslána zpětná vazba k jeho oznámení.

Jakým způsobem bude oznamovatelům zajištěna příslušná ochrana?

Pověřená osoba utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje tak, aby oznamovatel zůstal po celou dobu prošetřování v anonymitě.

Vůči oznamovateli, který podal své oznámení v dobré vůli, je zakázáno uplatňovat jakákoliv odvetná opatření. Pokud by byl tento zákaz porušen, může se oznamovatel obrátit na soud a požadovat zejména:

 • návrat na pracovní místo (v případě předchozího propuštění, přeložení nebo přeložení na nižší pozici);
 • náhradu za ztrátu příjmů;
 • náhradu nákladů spojených se změnou povolání;
 • náhradu za jiné ekonomické újmy, jako jsou výdaje na právní ochranu a náhrada nemajetkové újmu.

Jakým způsobem můžete oznámit své podezření?

Pro oznámení podezření může oznamovatel využít některý z následujících způsobů:

 • doručovací adresu Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha, výhradně k rukám pověřené osoby;
 • e-mailovou adresu: whistleblowingzzshmp.cz
 • osobní jednání s pověřenou osobou.

Může oznamovatel učinit oznámení týkající se ZZS HMP i jiným způsobem?

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo pro tyto účely tzv. externí oznamovací systém. Konkrétní informace ke způsobu podání oznámení tímto způsobem naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

ZZS HMP v souladu se Směrnicí vybízí k podávání oznámení primárně prostřednictvím interních kanálů pro oznamování před využíváním externího kanálu, pokud lze porušení účinně řešit interně a pokud se oznamující osoba domnívá, že jí nehrozí odvetná opatření.

Závěrem ZZS HMP ve smyslu čl. 13 písm. g) Směrnice informuje, že oznamovatel nenese za své oznámení nebo zveřejnění žádnou odpovědnost, avšak pouze v případě, že měl oprávněné důvody se domnívat, že jím oznamované záležitosti jsou pravdivé, spadají do oblasti působnosti Směrnice a Zákona a oznámení nebo zveřejnění takových informací bylo nezbytné pro odhalení porušení podle Směrnice a Zákona. Naopak není možné poskytnout ochranu osobám před následky zjevně neopodstatněných oznámení, oznámení podaných ve zlém úmyslu či v souvislosti se zneužitím pravomocí oznamovatele.