SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

Žádosti ohledně zdravotnické dokumentace vyřizuje:

Věra Matlochová, PO–PÁ, 09:00 – 15:00 hodin

Kontakt:

ZZS HMP, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Telefon: 720 063 297, 222 070 235
Datová schránka: 2ya36ee (ZZS HMP)
E-mail: dokumentacezzshmp.cz

E-mailovou komunikaci používáme pouze pro zaslání informací, které neobsahují citlivé údaje. ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACI tímto způsobem neposíláme!

Osobně: pouze po telefonické nebo e-mailové domluvě s p. Věrou Matlochovou


1. Vedení zdravotnické dokumentace
Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy (dále jen ZZS HMP) je jako poskytovatel zdravotních služeb povinna vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle zákona 372/2011 Sb. § 53 a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumentace je souborem informací, vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 98/2012 sb. o zdravotnické dokumentaci jsou součástí zdravotnické dokumentace ZZS:

• Zvukový záznam o příjmu volání na národní číslo tísňového volání 155

• Záznam operátora v digitální formě

• Kopie Záznamu o výjezdu

• Identifikační a třídící karta

• Záznam o hromadném odsunu pacientů

Dle § 54 může být Zdravotnická dokumentace za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. V elektronické podobě je zdravotnická dokumentace pořizována, zpracovávána, ukládána a zprostředkovávána v digitální formě s využitím informačních technologií.

Zdravotnická dokumentace, včetně jejích samostatných součástí, musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu. Každý zápis do zdravotnické dokumentace vedené v listinné podobě musí být opatřen uvedením data jeho provedení, podpisem zdravotnického pracovníka, který zápis provedl, a otiskem razítka s jmenovkou nebo čitelným přepisem jeho jména, popřípadě jmen a příjmení. V elektronické podobě musí být opatřen identifikátorem záznamu; samotný zápis obsahuje nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou – datum provedení zápisu a identifikační údaje zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který záznam provedl.

2. Zachování povinné mlčenlivosti

ZZS HMP má jako poskytovatel zdravotních služeb povinnost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Dle § 65 odst. 1 citovaného zákona o zdravotních službách, je možné sdělovat informace pouze se souhlasem pacienta, zákonného zástupce… (viz bod 5) nebo bez souhlasu subjektům, které jsou taxativně vymezeny v § 65 odst. 2 zákona o zdravotních službách. Na základě § 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, lze informace pro účely trestního řízení sdělit bez souhlasu pacienta po souhlasu soudce.

3. Kdo je oprávněn získat přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta

S ohledem na skutečnost, že zdravotnická dokumentace pacienta obsahuje (citlivé) osobní údaje, mohou k ní získat přístup pouze osoby, které jsou k tomu oprávněné. Těmito osobami jsou zejména:

• Sám pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník

• Osoba určená pacientem, jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, pěstoun nebo jiná pečující osoba

• Osoba blízká zemřelému pacientovi

Osoba blízká v případě pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osobu, které mohou být poskytnuty informace o jeho zdravotním stavu a která může případně nahlédnout do jeho zdravotnické dokumentace a pořídit si její výpisy nebo kopie.

(Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.)

Jiné subjekty/osoby (např. soudy, soudní znalci, lékaři, pojišťovny, Policie ČR, advokáti apod.).

4. Jakým způsobem zažádat o zdravotnickou dokumentaci

Pokud výše uvedené osoby/subjekty žádají o kopie zdravotnické dokumentace pacienta či o informace z jeho zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb v písemné podobě, činí tak zpravidla formou volné žádosti. Lze k tomu však použít také námi připravený formulář, který je dostupný v .pdf a v .docx Pokud jsou výše uvedené osoby/subjekty povinny doložit ke své žádosti SOUHLAS PACIENTA O ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI, mohou za účelem usnadnění vyřizování žádosti využít vzorový formulář .pdf nebo .docx

Vyplněné formuláře nám můžete doručit:

Přes datovou schránku: 2ya36ee (ZZS HMP)

Doporučenou poštou na adresu: ZZS HMP, k rukám pí Věry Matlochové, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Osobně: pouze po telefonické nebo e-mailové domluvě s pí Věrou Matlochovou, tel. 720 063 297, 222 070 235, dokumentacezzshmp.cz

5. Co je potřeba k žádosti doložit

PACIENT

Pokud žádá o zdravotnickou dokumentaci sám pacient, prokáže svou totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).


ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PACIENTA

Zákonný zástupce, prokáže svou totožnost předložením svého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a zároveň doloží rodný list, občanský průkaz anebo cestovní pas dítěte.


OPATROVNÍK

Opatrovník prokáže svou totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), doloží skutečnost, že je opatrovníkem pacienta originálem nebo úředně ověřenou kopií pravomocného rozhodnutí o opatrovnictví, ze kterého si ZZS HMP s jeho souhlasem pořídí kopii, kterou založí do zdravotnické dokumentace pacienta.


PĚSTOUN NEBO JINÁ PEČUJÍCÍ OSOBA

Pěstoun prokáže svou totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), doloží skutečnost, že je pěstounem nebo jinou osobou, které bylo svěřeno nezletilé dítě do osobní péče rozhodnutím soudu, originálem nebo úředně ověřenou kopií pravomocného rozhodnutí soudu o svěření dítěte do osobní péče pěstounovi nebo jiné pečující osobě, ze kterého si ZZS HMP pořídí s jeho souhlasem kopii, kterou založí do zdravotnické dokumentace pacienta.


OSOBA BLÍZKÁ ZEMŘELÉMU PACIENTOVI

Prokáže svou totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), osvědčí skutečnost, že je osobou blízkou zemřelého pacienta ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, čestným prohlášením s ověřeným podpisem. Dále je možné žádat po osobě blízké úmrtní list, rodný list, oddací list apod.


POLICIE ČR

Policii ČR, která zašle svou žádost ohledně zdravotnické dokumentace pacienta, můžeme tyto informace sdělovat buď na základě podepsaného souhlasu pacienta o zproštění mlčenlivosti (nemusí být úředně ověřený podpis), nebo na základě § 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, kdy lze informace pro účely trestního řízení sdělit bez souhlasu pacienta pouze po souhlasu soudce a nebo bez souhlasu pacienta a soudce v případě plnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 368 trestního zákoníku či v případě snahy překazit trestný čin podle ustanovení § 367 trestního zákoníku. Využití § 367 a § 368 se použije pouze za situace, kdy lékař nebo zdravotnický pracovník při ošetření pacienta sám pojme odůvodněné podezření ze spáchání trestného činu nebo se hodnověrným způsobem dozví o přípravě trestného činu a tuto skutečnost sám ihned na místě oznámí příslušným orgánům. § 367 a § 368 se v žádném případě nevztahuje na později zaslané žádosti o předání zdravotnické dokumentace pacienta a výpovědi zdravotnických pracovníků, které jsou již úkonem v trestním řízení.


SOUDY

Jestliže informace ze zdravotnické dokumentace pacienta požaduje po poskytovateli zdravotních služeb soud, musí ke své žádosti doložit podepsaný souhlas pacienta o zproštění mlčenlivosti, pokud mu právní předpisy nestanoví oprávnění k přístupu do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta. Úředně ověřený podpis pacienta není na souhlasu v tomto případě vyžadován. Bez souhlasu pacienta lze soudu poskytnout informace např. za níže uvedených podmínek:

1. v souvislosti s probíhajícím trestním řízením lze poskytnout informace ze zdravotnické dokumentace pacienta na základě souhlasu soudce dle § 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TŘ“)

2. informace na dožádání soudu v souladu s ust. § 8 odst. 4 písm.b) TŘ, pokud byl poskytovatel zdravotních služeb jako dožádaná osoba současně oznamovatelem trestného činu, kterého se dožádání týká.


SOUDNÍ ZNALCI

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet (a v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení) si také pořizovat její kopie či výpisy soudní znalci ve zdravotnických oborech a osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které byly pověřeny vypracováním znaleckého posudku znaleckým ústavem nebo znaleckou kanceláří, poskytovatelem zdravotních služeb nebo zdravotnickým pracovníkem, v rozsahu nezbytném pro vypracování znaleckého posudku pro potřebu trestního řízení nebo pro řízení před soudem podle jiných právních předpisů. Žádost znalce musí být opatřena razítkem znalce a jeho podpisem a musí k ní být přiložena kopie příslušné listiny (rozhodnutí či opatření), kterou byl znalec přibrán za účelem vypracování znaleckého posudku k danému řízení. Pokud o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pacienta či o poskytnutí jejích kopií žádá znalec, který nebyl přibrán k řízení za účelem vypracování posudku pro potřeby daného řízení, a nejedná-li se ani o situaci dle § 51 odst. 3, musí doložit souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem (jako osoba zmocněná/určená pacientem).


ADVOKÁTI

Právní zástupce pacienta žádá o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či o její kopie nebo výpisy jako osoba zmocněná pacientem. Je tedy zapotřebí doložit souhlas pacienta v originále. Úředně ověřený podpis pacienta není na souhlasu v tomto případě vyžadován. Pokud právní zástupce předkládá souhlas pacienta vtělený do plné moci, je nezbytné, aby tato plná moc obsahovala výslovný souhlas pacienta ve smyslu § 2649 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který se bude jasně vztahovat k nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií a k poskytováním informace o zdravotním stavu pacienta a byla předložena poskytovateli zdravotních služeb v originále. Generální plná moc ani kopie plné moci není dostačující.


KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

Komerční pojišťovny musí ke své žádosti vždy přiložit souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas se musí jasně vztahovat k nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta, pořizování výpisů nebo kopií z ní a k poskytováním informací o zdravotním stavu pacienta ve smyslu § 2649 Občanského zákoníku.


POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Pokud o poskytnutí údajů ze zdravotnické dokumentace žádají jiní poskytovatelé zdravotních služeb za účelem zajištění navazující péče, mají právo získat takové informace i bez souhlasu pacienta (§ 51 odst. 2 písm. a) a § 45 odst. 2 písm. g) Zákona o zdravotních službách). Žádost jiného poskytovatele zdravotních služeb musí v takovém případě obsahovat podpis a razítko lékaře/poskytovatele zdravotních služeb. Dále je třeba v žádosti výslovně uvést důvod, pro který jsou údaje ze zdravotnické dokumentace pacienta požadovány.

6. Náklady na pořízení a odeslání kopií zdravotnické dokumentace
(Dle § 66 odst. 3 zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách) viz. ceník ZZS HMP

7. Lhůta pro vyřízení žádosti
(Dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách)

Doručená žádost ohledně zdravotnické dokumentace bude vyřízena v zákonné 30denní lhůtě. Tato lhůta začne běžet od okamžiku obdržení Vaší žádosti, která bude úplná a bude obsahovat všechny potřebné náležitosti.

Pokud bude Vaše žádost neúplná a potřebné náležitosti ve lhůtě 30 dní od výzvy k doplnění učiněné naším zaměstnancem nedoplníte, bude Vaše žádost odložena bez vyřízení.

8. Způsob předání zdravotnické dokumentace
Zdravotnickou dokumentaci Vám předáme:

a) Osobně na ZZS HMP (pouze po předem domluveném termínu) na adrese: Korunní 98, Praha 10 – poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou.

b) Poštou doporučeně do vlastních rukou (po uhrazení vystavené faktury).

c) Datovou schránkou, která je zřízena na jméno pacienta (po uhrazení vystavené faktury).

9. Informace o zpracování osobních údajů
(podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Viz informace „Ochrana osobních údajů„.