Zavádění systému kvality

Zavádění systému kvality

První kroky v zavádění systému kvality a bezpečí podnikla organizace po roce 2000, kdy se začala připravovat na zavedení certifikace systému podle ČSN EN ISO 9001. V té době také vznikala řízená dokumentace a nastavovaly se celé řady nových procesů. ZZS HMP získala podle této normy certifikaci poprvé v roce 2004. Od té doby organizace prochází nepřetržitě s úspěchem dozorovými i recertifikačními audity externích autorit v oblasti ISO certifikací. Stávající platná certifikace je v souladu s aktualizovanou normou ČSN EN ISO 9001:2016.

Od roku 2004 dbá vedení ZZS HMP na kontinuální zkvalitňování zavedeného systému, uplatňuje řízení pomocí popsaných procesů a věnuje zásadní pozornost řízené dokumentaci jako jednomu z hlavních nástrojů pro efektivní a odpovědné řízení organizace.

Řízení kvality v organizaci

Řízení kvality v organizaci

Hlavním posláním oddělení kvality je dohled nad kontinuálním zlepšováním všech hlavních i podpůrných procesů. Pracoviště je přímo podřízeno řediteli organizace.

Útvar pod vedením manažera kvality pracuje s agendou, která zahrnuje zejména:

 • správu řízené dokumentace a metodické vedení při tvorbě interních předpisů;
 • dohled nad plněním akreditačních standardů a norem;
 • přípravu organizace na certifikační a akreditační šetření externích subjektů;
 • sběr, sledování a vyhodnocování neshod a nežádoucích událostí;
 • řízení rizik v organizaci;
 • sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců;
 • analýzu a vyhodnocování dat v parametrech kvality;
 • sledování efektivnosti interního a externího vzdělávání;
 • stanovování cílů kvality, politiky kvality a programu zvyšování kvality a dohled nad jejich plněním;
 • provádění interních auditů kvality a sledování plnění nápravných opatření;
 • dohlížení na dodržování základních pravidel a nastavených principů v procesech organizace;
 • standardizaci postupů a zdravotnického vybavení v provozu výjezdových skupin;
 • zefektivňování procesů a snižování byrokratické zátěže;
 • aktivní vyhledávání rizik a nedostatků v organizaci.
Politika kvality
Kvalita a bezpečí poskytované péče

Kvalita a bezpečí poskytované zdravotní péče

V souladu s politikou kvality je cílem organizace zajistit všem pacientům bezpečnou přednemocniční neodkladnou péči na nejvyšší odborné úrovni. ZZS HMP tak klade především důraz na profesionalitu, rychlost, spolupráci mezi výjezdovými skupinami i s ostatními složkami IZS a drží se standardizovaných procesů a postupů. Prostředkem pro dosažení těchto cílů je aktivní vyhledávání rizik ve všech oblastech a aktivní přístup k jejich řešení, a to jak v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, bezpečnosti informací, tak i péče o zaměstnance a bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

Systémově se tak v organizaci pracuje s těmito nástroji:

 • analýza dat charakterizujících poskytování zdravotní péče;
 • naplňování akreditačních standardů pro zdravotnické záchranné služby;
 • prevence a aktivní řízení rizik v provozu výjezdových skupin;
 • analýza zpětných vazeb na poskytnutou péči od pacientů, jejich příbuzných i veřejnosti;
 • průběžná a systémová kontrola dodržování předepsaných postupů v provozu;
 • modernizace technického a zdravotnického vybavení;
 • aktivní prevence konfliktů a násilí při poskytování zdravotní péče;
 • zavádění a udržování nejmodernějších odborných medicínských postupů;
 • ochrana informací a dat pacientů v souladu s nejnovějšími požadavky;
 • včasná identifikace problému a systém hlášení nežádoucích událostí;
 • zkvalitňování pracovního prostředí pro zdravotníky;
 • zvyšování právní a fyzické ochrany zdravotníků.

Veškeré prováděné kroky v managementu kvality směřují k tomu, aby byl každý pacient ošetřen zdravotníky ZZS HMP profesionálně, rychle, důstojně a podle nejmodernějších postupů a sanitní vozidlo bylo pro pacienty bezpečným prostředím.

Certifikáty
IQ NET
CQS ISO
CQS ISO