Operační řízení PNP

Operační řízení přednemocniční péče – certifikovaný kurz

ZZS HMP je akreditována pro realizaci celého vzdělávacího programu s platností do: 31. 1. 2023 (MZČR č. j.: MZDR 34920/2017-10/ONP).

Akreditace – Operační řízení přednemocniční péče

 • Akreditovaný certifikovaný kurz, kterým se získává zvláštní odborná způsobilost k činnostem v rámci zdravotnického operačního střediska dle §17 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
 • Tento certifikovaný kurz je zároveň modulem specializačního vzdělávání zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu.
 • Platnost akreditace: do 31. 1. 2023
 • Délka výuky: 80 hodin teoretická výuka

132 hodin praktická výuka (z toho 60 hodin neakreditovaná praxe – lze konat na jiných KZOS v republice)

 • Cena kurzu: 14 000,- Kč

bez neakreditované praxe 11 500,-Kč

 • Vstupní podmínky:
 • všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář
 • platná registrace
 • Teoretická výuka probíhá 1x za 14 dnů od 8:00 – 16:00
 • Místo výuky:
 • ZZS HMP Korunní 98, Praha 10, učebna ve 4. patře
 • Učebna Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP Výstaviště Praha

Holešovice, Areál Výstaviště 67, LDS 24, Praha 7- Holešovice

 • Praktická výuka: Zdravotnické operační středisko ZZS HMP Korunní 98, Praha 10
 • Kurz je zakončen odbornou zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z praktické a teoretické části.
 • Absolvent kurzu obdrží certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti, který je platný na území celé České republiky.
Přihlášení ke kurzu Operační řízení PNP
0 + 2 =

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 EP

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Obor specializačního vzdělávání: Urgentní medicína

ZZS HMP je akreditována pro realizaci celého vzdělávacího programu s platností do: 31. 10. 2022 (MZČR č. j.: MZDR 21757/2017-8/ONP).

Akreditace – Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Podmínky pro zařazení do specializačního vzdělávání:

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů. Délka výkonu povolání zdravotnického záchranáře je minimálně 36 měsíců v úvazku 1,0, a z toho minimálně 12 měsíců na pracovišti zdravotnické záchranné služby v úvazku 1,0 dle odst. 2, § 56 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K zařazení do specializačního vzdělávání je také třeba podat žádost o zařazení do tohoto vzdělávání na MZČR. Žádost je dostupná NCO NZO. Po zařazení do specializačního vzdělávání lze následně podat přihlášku ke studiu do našeho vzdělávacího programu.

Rozsah kurzu v podmínkách ZZSHMP: 652 h

Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína
Kód Typ Název Rozsah Počet kreditů
ZM P Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)
OM 1 P Urgentní medicína 3 týdny T – 120 hodin1 týden Pr – 40 hodin 60 (á 4 kredity/den)5 (á 1 kredit/den)
OM 2 P Intenzivní péče 1 týden T – 40 hodin1 týden Pr – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)5 (á 1 kredit/den)
OM 3 P Krizové řízení 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)
OM 4 P Operační řízení PNP 2 týdny T – 80 hodin1,5 týdne (7.5 dní)

Pr – 60 hodin

40 (á 4 kredity/den)7,5 (á 1 kredit/den)
OM 5 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – lůžková část 1 týden Pr – 40 hodinAZ 15 (á 3 kredity/den)
OM 6 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – krajské operační středisko 2 týdny Pr – 72 hodinAZ 27 (á 3 kredity/den)
OM 7 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – zdravotnická záchranná služba 2 týdny Pr – 80 hodinAZ 30 (á 3 kredity/den)
  T – teorie ∑ 320Pr – praxe ∑ 140

Pr – AZ   ∑ 192 hodin

 
  Celkem 652 hodin Celkem 249,5 kreditů

Kurz je zakončen atestační zkouškou dle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZZS HMP byla Ministerstvem zdravotnictví České republiky  dnem 18. 4. 2013 pověřena zajištěním výkonu atestačních zkoušek nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru specializačního vzdělávání Urgentní medicína (č.j. MZDR 4800/2013-6/VZV).

Místo konání teoretické výuky:

Vzdělávací a výcvikové středisko

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Areál Výstaviště 67

170 00, Praha 7

Místo konání praktické výuky:

 • Vzdělávací a výcvikové středisko, ZZS HMP, Areál Výstaviště 67, 170 00, Praha 7
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200 Praha 6

Cena kurzu: 44 000,-Kč

Kurzovné je možné uhradit ve třech splátkách:

 • splátka ve výši 50% z ceny kurzu – před zahájením kurzu
 • splátka ve výši 30% z ceny kurzu – nejpozději v polovině kurzu,
 • splátka ve výši 20% z ceny kurzu – nejpozději dva týdny před konáním závěrečných zkoušek.

 

Kontakt:

Vzdělávací a výcvikové středisko

Mgr. Radomír Vlk

Specializační vzdělávání

Telefon: +420 725 434 769

E-mail: radomir.vlkzzshmp.cz

Adresa: Areál Výstaviště 67, 170 00, Praha 7

Přihlášení ke kurzu Zdravotnický záchranář pro UM
9 + 3 =

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 EP

Specializační vzdělávání lékařů

Specializační výcvik pro obor Urgentní medicína

Akreditace – Specializační obor Urgentní medicína

Specializační vzdělávání probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy získala dne 18. 2. 2021 akreditaci, na základě které lze dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, provádět vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor urgentní medicína.

ZZS HMP je akreditována s platností do: 18. 2. 2026 (MZČR č. j.: MZDR 55107/2019-2/VLP).

Cílem specializačního vzdělávání v oboru urgentní medicína je:

 1. získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diferenciální diagnostiky a prvotních léčebných opatření u stavů vyžadujících neodkladnou péči v přednemocniční etapě a na pracovišti urgentního příjmu poskytovatele zdravotní služeb;
 2. získání potřebných organizačních znalostí při zajišťování návaznosti na lůžkovou neodkladnou péči při definitivním směřování závažně nemocných či zraněných pacientů, a to jak při jednotlivém, tak i hromadném výskytu;
 3. získání znalostí o organizaci a řízení pracovišť zdravotnické záchranné služby, urgentních příjmů poskytovatelů zdravotních služeb, krizovém řízení, přípravách a realizaci záchranných akcí, o součinnosti pracovišť ZZS a urgentních příjmů se složkami integrovaného záchranného systému v rámci obecně platných právních předpisů.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru urgentním medicína je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně 6letého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditované magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle §79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání může v souladu s §5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Jde-li o osobu na rodičovské dovolené nebo osobou pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky, rozsah pracovní doby nesmí být nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Postup do vlastního specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků stanovených pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených v rámci vzdělávání v základním anesteziologickém nebo chirurgickém nebo interní kmeni nebo základním kmeni všeobecné praktické lékařství. Vlastní specializovaný výcvik probíhá na pracovištích akreditovaných pro specializační vzdělávání v oboru urgentním medicína a dalších oborů. Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru urgentním medicína je zařazení do oboru, absolvování základního anesteziologického nebo chirurgického nebo interního kmene nebo kmeny všeobecné praktické lékařství (30 měsíců), vlastního specializovaného výcviku (30 měsíců) a úspěšné složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a atestační zkoušky. Celková doba specializačního vzdělávání je 5 let.

Řidič vozidla ZZS

Akreditovaný kvalifikační kurz řidič vozidla ZZS

Kurz bude znovu spuštěn koncem roku 2022

Akreditace – Řidič vozidla ZZS

 • Akreditovaný kvalifikační kurz, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle §35 zákona č. 96/2004 Sb.
 • Činnosti řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby upravuje vyhláška 55/2011 o Činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v § 36 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
 • Platnost akreditace: do 31. 12. 2023
 • Délka výuky: 320 hodin teoretická výuka

280 hodin praxe (z toho neakreditovaná praxe 40 hodin nemocnice + 60 hodin ZZS – lze si zajistit v místě bydliště)

 • Cena kurzu: 39 000,- Kč

bez neakreditované praxe 34 200,-Kč

 • Vstupní podmínky:
 • ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
 • držitel řidičského oprávnění minimálně skupiny C 1
 • dobrý zdravotní stav
 • Teoretická výuka probíhá 1x týdně vždy od 8:00 -16:00 hodin v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště 67, LDS 24, 170 00 Praha 7- Holešovice a v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP Nad Malým mýtem 2a, Praha 4.
 • Praktická výuka probíhá ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (80 hodin) a na vozech ZZS HMP (200 hodin).
 • Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před odbornou komisí. Zkouška se skládá z praktické a teoretické části.
 • Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Toto osvědčení je bez omezení platnosti.