Příručka kvality


 

Příručka kvality je základní dokument organizace, který souhrnně podává informaci o způsobu a procesech zajišťování systému managementu kvality v organizaci. Dokumentuje shodu vykonávaných činností organizace s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.

 

Systém managementu kvality je v organizaci vybudován, dokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.

 

Příručka kvality popisuje politiku a strategii organizace v oblasti kvality, jak ve vztahu k zákazníkům, tak i ve vztahu k vlastním zaměstnancům a partnerům organizace.

 

PK dokumentuje pravidla, dle kterých jsou řízeny činnosti organizace – postupy a procesy, nebo na tato dokumentovaná pravidla odkazuje. Dále vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců, jejichž činnost ovlivňuje kvalitu produktu. Je také určena k prezentaci organizace a slouží jako základní informace pro zákazníky nebo zájemce o služby organizace, kteří se chtějí seznámit se zásadami platnými při zabezpečování systému kvality. Příručka kvality (dále jen PK) byla ke dni 2. 1. 2014 aktualizována a v novém znění schválena vedením organizace.

 

Graf