ČSN EN ISO 9001:2009


Charakteristika normy


Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování
a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a k celkovému zprůhlednění fungování organizace.


Certifikace ZZS HMP podle ČSN EN ISO 9001:2016


ZZS HMP podstoupí v roce 2017 certifikaci managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Norma ISO 9001 vydaná v ČR v pátém vydání (nahrazuje ČSN EN ISO 9001:2009) jako ČSN EN ISO 9001:2016 řeší systém managementu kvality procesním přístupem, který zahrnuje cyklus Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA) a zvažování rizik.

 

Procesní přístup umožňuje organizaci plánovat její procesy a jejich vzájemné vazby.

 

PDCA cyklus umožňuje organizaci ujistit se, že jsou pro její procesy zajištěny a řízeny odpovídající zdroje, jsou stanoveny příležitosti ke zlepšování a jedná se podle nich.

 

Zvažování rizik umožňuje organizaci určit faktory, které by mohly způsobit odchýlení jejích procesů a jejího systému managementu kvality od plánovaných výsledků, zavést preventivní nástroje řízení s cílem minimalizovat negativní účinky a maximálně využít příležitosti, které nastanou.

 

Trvalé plnění požadavků a řešení budoucích potřeb a očekávání představuje pro organizaci ve stále dynamičtějším a složitějším prostředí výzvu. Aby organizace tohoto cíle dosáhla, může považovat za nezbytné přijmout kromě náprav a neustálého zlepšování různé formy zlepšení, jako je skoková změna, inovace a reorganizace.

 

Zásady managementu kvality jsou:


  • zaměření na zákazníka;
  • vedení (leadership);
  • angažovanost lidí;
  • procesní přístup;
  • zlepšování;
  • rozhodování založené na faktech;
  • management vztahů.

 

Kontakty:

Ing. Milan Moučka, vedoucí oddělení interního auditu a řízení kvality, představitel managementu kvality, tel.: 222 070 347, 725 111 713

Eva Studená, správce dokumentace, tel.: 222 070 338

e-mail: kvalita   zzshmp.cz