ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 9001:2009

Charakteristika normy

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Certifikace ZZS HMP podle ČSN EN ISO 9001:2016

ZZS HMP podstoupí v roce 2017 certifikaci managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Norma ISO 9001 vydaná v ČR v pátém vydání (nahrazuje ČSN EN ISO 9001:2009) jako ČSN EN ISO 9001:2016 řeší systém managementu kvality procesním přístupem, který zahrnuje cyklus Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA) a zvažování rizik.

 

Procesní přístup umožňuje organizaci plánovat její procesy a jejich vzájemné vazby.

 

PDCA cyklus umožňuje organizaci ujistit se, že jsou pro její procesy zajištěny a řízeny odpovídající zdroje, jsou stanoveny příležitosti ke zlepšování a jedná se podle nich.

 

Zvažování rizik umožňuje organizaci určit faktory, které by mohly způsobit odchýlení jejích procesů a jejího systému managementu kvality od plánovaných výsledků, zavést preventivní nástroje řízení s cílem minimalizovat negativní účinky a maximálně využít příležitosti, které nastanou.

 

Trvalé plnění požadavků a řešení budoucích potřeb a očekávání představuje pro organizaci ve stále dynamičtějším a složitějším prostředí výzvu. Aby organizace tohoto cíle dosáhla, může považovat za nezbytné přijmout kromě náprav a neustálého zlepšování různé formy zlepšení, jako je skoková změna, inovace a reorganizace.

Zásady managementu kvality jsou:

  • zaměření na zákazníka;
  • vedení (leadership);
  • angažovanost lidí;
  • procesní přístup;
  • zlepšování;
  • rozhodování založené na faktech;
  • management vztahů.

Kontakty:

Vedoucí oddělení interního auditu a řízení kvality, představitel managementu kvality, tel.: 222 070 347, 725 111 713

Eva Studená, správce dokumentace, tel.: 222 070 338

e-mail: kvalitazzshmp.cz

Certifikáty
Příručka kvality

Příručka kvality

Příručka kvality je základní dokument organizace, který souhrnně podává informaci o způsobu a procesech zajišťování systému managementu kvality v organizaci. Dokumentuje shodu vykonávaných činností organizace s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Systém managementu kvality je v organizaci vybudován, dokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Příručka kvality popisuje politiku a strategii organizace v oblasti kvality, jak ve vztahu k zákazníkům, tak i ve vztahu k vlastním zaměstnancům a partnerům organizace.

PK dokumentuje pravidla, dle kterých jsou řízeny činnosti organizace – postupy a procesy, nebo na tato dokumentovaná pravidla odkazuje. Dále vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců, jejichž činnost ovlivňuje kvalitu produktu. Je také určena k prezentaci organizace a slouží jako základní informace pro zákazníky nebo zájemce o služby organizace, kteří se chtějí seznámit se zásadami platnými při zabezpečování systému kvality. Příručka kvality (dále jen PK) byla ke dni 2. 1. 2014 aktualizována a v novém znění schválena vedením organizace.

 

Politika kvality a její cíle